Απόφαση Δημάρχου 33/2018: "Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μη.Μ.Ε.Δ. Δήμου Φιλιατών"

Εκτύπωση

 

Κατάλογος υπαλλήλων Δήμου Φιλιατών που εντάσσονται στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

Find us on Facebook
rss