Τσότσης Δημήτριος

Εκτύπωση

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

 

 Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματεία οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
 2. Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
 3. Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των Δημοτών.
 4. Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 5. Την χορήγηση αδειών του προσωπικού.
 6. Τη λειτουργία του ΚΕΠ στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
 7. Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.
 8. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο άνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός από βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και χρηματικών ενταλμάτων.
 9. Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Φιλιατών και τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 10. Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών
 11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.

 

 

 

  

 

Find us on Facebook
rss